Valtionvarainministeriön ohje virkamiehen siirtymisestä pois valtion palveluksesta

Käynti työ- ja elinkeinotoimistossa

Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta, jolloin työnhaku on ollut voimassa. Ota ensimmäisellä käyntikerralla mukaan lomautustodistus tai työtodistus sekä irtisanomisilmoitus.

Työvoimaviranomaiset työ- ja elinkeinotoimistossa antavat työttömyyskassalle hakijaa koskevan työvoimapoliittisen lausunnon. Työnhaku on pidettävä voimassa työ- ja elinkeinotoimiston määräämällä tavalla.

Hakemukset liitteineen työttömyyskassaan

Työttömyysajalta sinulle voidaan maksaa työttömyyskassan kautta ansiopäivärahaa. Päivärahaa voidaan maksaa työssäoloehdon täyttäneille jäsenille, joilla jäsenyys on kestänyt vähintään 34 viikkoa ja jäsenmaksut ovat kunnossa. Päivärahaa maksetaan vain hakemuksen perusteella. Hakemuksen saat joko työ- ja elinkeinotoimistosta tai voit tulostaa sen sivulta www.tyj.fi.

Ensimmäistä hakemusta ei voi täyttää sähköisesti, vaan se tulee postittaa työttömyyskassalle.

Päivärahahakemus tulee täyttää huolellisesti ja hankkia liitteeksi kaikki tarvittavat asiakirjat. Puutteellisesti täytetty hakemus viivästyttää käsittelyä. Mikäli palkanlaskija toimittaa palkkatodistuksen suoraan kassalle, ilmoita siitä hakemuksessasi.

Ansiopäivärahaa haetaan aina jälkikäteen. Ensimmäisen hakemuksen liitteineen voi lähettää kahden viikon työttömyyden jälkeen, jatkossa ansiopäivärahaa haetaan aina 4 kalenteriviikolta tai kalenterikuukaudelta jälkikäteen. Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. Kassa huomioi korvauksettomat päivät. Työsuhteen päättyessä maksettu lomakorvaus jaksotetaan, eikä jaksotusajalta ole oikeutta ansiopäivärahaan.  Ensimmäisestä hakemuksesta otetaan 7 arkipäivän pituinen omavastuuaika.

Hakemuslomakkeen lisäksi tarvitaan ainakin seuraavat liitteet:

 • Palkkatodistus työnantajalta vähintään 26 viikon työssäoloehdon täyttävältä ajalta. Todistuksessa tulee näkyä eriteltyinä lomarahat ja -korvaukset sekä muut mahdollisesti maksetut erät kuten kertakorvaukset ja tulospalkkiot. Lisäksi palkkatodistuksessa pitää ilmoittaa mahdolliset palkattomat jaksot ja syyt niihin
 • Kopio työtodistuksesta tai irtisanomisilmoituksesta
 • Kopio lomautusilmoituksesta

Seuraamalla hakemuksen ohjeita, tiedät mikäli juuri sinun tulee toimittaa muita liitteitä.

Korotettu ansio-osa

Voit saada ansiopäivärahan korotettuna määräajalle, jos sinulla on riittävä työhistoria tai osallistut työllistymistä edistävään palveluun.

Korotettu päiväraha pitkän työhistorian perusteella

Korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 90 päivältä, jos

 • sinulle on kertynyt vähintään 20 vuoden työhistoria
 • olet ollut palkansaajan työttömyyskassan jäsen vähintään viisi vuotta
 • työsopimuksesi on irtisanottu ja
 • olet ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi 60 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Hakemukseen on henkilökohtaisesta tilanteesta riippuen liitettävä myös:

 • Päätös sosiaalietuuden myöntämisestä, jos saat esim. eläkettä, sairaus-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai kotihoidon tukea.
 • Palkkatodistus, palkkalaskelma tai muu luotettava selvitys hakujakson aikaisista tuloista, jos olet osa-aikatyössä, lomautettu tai saat tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta.
 • Työttömyyskassa saa ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta. Mahdollinen portaikko- tai muutosverokortti tulee kuitenkin liittää alkuperäisenä hakemukseen.

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksetaan korotettua ansio-osaa enintään 200 päivältä, jos palvelusta on sovittu TE-toimistossa ja työllistymissuunnitelmassa.

Korotetun ansio-osan suuruus

Korotettu ansio-osa on 58 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3 116,00 € vuonna 2015), ansio-osa on ylimenevältä osalta 35 %. Kts. lisätietoja www.tyj.fi

Pitkä sairasloma katkaisee palkkatulon

Jos sairauslomasi jatkuu niin pitkään, että oikeus sairauspäivärahaan päättyy, voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta edellyttäen että

 • olet ilmoittautunut TE-toimistoon
 • työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on joko vireillä tai hylätty
 • olet edelleen työkyvytön ja työnantajallasi ei ole tarjota työkykysi mukaista työtä.

Verotiedot

Työttömyyskassa saa verottajalta suorasiirtona verotiedot. Verohallituksen päätöksen mukaan palkkaa varten määrätyn verokortin pidätysprosenttia korotetaan  2-4 prosenttiyksiköllä, kuitenkin vähintään 20 prosentin suuruisena.  Mikäli haet muutosverokortin etuutta varten tai sinulla on portaikkoverokortti,  alkuperäinen verokortti on toimitettava kassalle.

Muuta

Seuraa tarkasti hakemuksen ohjeita ja toimita ohjeissa mainitut liitteet tarvittaessa. Mikäli hakemuksen täyttämisessä tai liitteissä on epäselvää ota yhteyttä työttömyyskassaan.
Tarkista, että jäsenmaksusi ovat kunnossa. Jos olet maksanut jäsenmaksusi itse, lähetä kassalle hakemuksen mukana kopio jäsenmaksukuiteista.
Kun ensimmäinen hakemuksesi on käsitelty, saat päivärahapäätöksen, maksuilmoituksen ja jatkohakemuslomakkeen.