Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset

Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan sääntöjen mukaan. Myös muut edellytykset, esimerkiksi työvoimapoliittiset edellytykset, tulee täyttyä.

Työssäoloehto lyheni

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut jäsenyysaikana 26 kalenteriviikkoa palkkatyössä, jossa työaika on kunakin kalenteriviikkona ollut vähintään 18 tuntia. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, vaan työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voi kerätä välittömästi työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista edeltäneen 28 kuukauden mittaisen tarkastelujakson aikana.

Työssäoloehdon voimassaolo päättyy, kun henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä. Saadakseen jälleen päivärahaa, henkilön on poissaolon jälkeen täytettävä työssäoloehto.

 

Oikeus ansiopäivärahaan

Oikeus ansiopäivärahaan työttömyyden ajalta on työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ilmoittaneella henkilöllä, joka on täyttänyt työttömyyskassan jäsenyys- ja työssäoloehdon. Tämän lisäksi edellytetään, että henkilö on 17 – 64 vuotias. Lomautustilanteessa voidaan maksaa ansiopäivärahaa myös 65 – 67 vuotiaalle.

Päivärahaan voi olla oikeus, jos henkilö on kokonaan työtön, lomautettu kokonaan tai osa-aikaisesti, työnantajan aloitteesta osa-aikatyötä tekevä tai sivutoiminen yrittäjä. Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, jos henkilö on työllistynyt osittain.

Henkilön on heti työttömäksi jäätyään ilmoittauduttava työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto). Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti tai käymällä TE-toimistossa viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Tietoa työnhakijaksi ilmoittautumisesta saa työvoimahallinnon verkkopalvelusta osoitteesta www.te-palvelut.fi. Sähköisen ilmoittautumisen jälkeen henkilön tulee pääsääntöisesti käydä henkilökohtaisesti työ- ja elinkeinotoimistossa. Asioidessaan ensimmäistä kertaa TE-toimistossa, henkilön kannattaa ottaa mukaan alkuperäiset työ- ja koulutodistukset. TE-toimistossa käyntien suhteen on noudatettava toimiston antamia ohjeita. Työttömyysetuutta maksetaan vain siltä ajalta, kun henkilön työnhaku on voimassa TE-toimistossa.

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa työttömyyskassalle kassaa sitovan lausunnon työnhakijan työvoimapoliittisten edellytysten täyttymisestä.

Omavastuuaika lyheni

Omavastuuaika lyheni 1.1.2014 seitsemästä arkipäivästä (ma-pe) viiteen arkipäivään. Omavastuuaika asetetaan työttömyyden alkaessa enintään kerran vuodessa. Siltä ajalta ei makseta etuutta.

Ansiopäivärahan määrä lasketaan enintään kerran vuodessa

Ansiopäivärahan määrä lasketaan työttömyyttä edeltäneiden ansioiden perusteella työttömyyden alkaessa. Päiväraha lasketaan myös silloin, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy uudelleen esimerkiksi osa-aikatyön, lomautusjaksojen välisen työn tai määräaikaisen työsuhteen perusteella.

Työhistoria ja kieltäytyminen työllistymistä edistävästä palvelusta vaikuttavat ansio-osan enimmäismaksuaikaan

Ansio-osan 500 päivän enimmäismaksuajasta vähennetään 100 päivää, jos henkilöllä on alle kolmen vuoden työhistoria. Enimmäismaksuajasta vähennetään 100 päivää myös silloin, jos henkilö kieltäytyy ensimmäisen 250 työttömyyspäivärahapäivän aikana työllistymistä edistävistä palveluista tai keskeyttää palvelun.

Vähennystä ei tehdä palvelusta kieltäytymisen ja palvelun keskeyttämisen perusteella, jos henkilö osallistuu palveluun 250 ensimmäisen työttömyyspäivärahapäivän aikana vähintään 40 päivän ajan ja saa tältä ajalta korotettua ansio-osaa.

Silloin kun ansio-osan enimmäismaksuaikaa on lyhennetty, työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahan peruspäivärahan suuruisena viimeisen 100 tai 200 päivän ajalta. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden päivärahan maksamisen enimmäismaksuaika alkaa lakimuutoksen jälkeen.
Työtulojen suojaosa 300 euroa.

Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, jos henkilö työllistyy osittain. Työtön voi ansaita enintään 300 euroa kuukaudessa ilman, että tulolla on vaikutusta päivärahan määrään.

Korotusosat

Ansiopäiväraha voidaan maksaa korkeammalla tasolla, jos henkilölle on kertynyt riittävä työhistoria tai jos hän osallistuu työllistymistä edistävään palveluun. Palvelusta pitää sopia työllistymissuunnitelmassa. Lakimuutosten myötä työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettava muutosturvan ansio-osa poistui ja korotetun ansio-osan taso nostettiin muutosturvan ansio-osan tasolle. Palvelujen ajalta maksetaan korotettua ansio-osaa enintään 200 päivän ajan.

Kahdenkymmenen vuoden työhistorian perusteella voidaan maksaa korotettua ansio-osaa enintään 90 päivän ajan aikaisemman 100 päivän sijasta.

Lisäpäiväoikeuden ikäraja nousi

Ikääntyville pitkäaikaistyöttömille voidaan maksaa ansiopäivärahaa 500 päivän enimmäisajan jälkeen lisäpäivinä sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 65 vuotta.

Lisäpäiväoikeuden ikäraja on jatkossa 61 vuotta niiden henkilöiden kohdalla, jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai sen jälkeen. Vuosina 1950 – 1954 syntyneillä ikäraja on edelleen 59 vuotta ja vuosina 1955 – 1956 syntyneillä 60 vuotta. Lisäpäiväoikeuden saaminen edellyttää, että henkilö ehtii täyttää mainitun iän ennen kuin 500 päivän enimmäisaika on täynnä.

Lisäksi ansiopäivärahan maksaminen lisäpäiviltä edellyttää, että henkilö on työskennellyt vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Päivärahan hakeminen

Ansiopäivärahaa haetaan työttömyyskassalta (JATTK-työttömyyskassa). Hakemus on toimitettava kassalle kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun oikeus etuuteen syntyy. Päivärahahakemus tulee täyttää huolellisesti, ja liitteeksi tulee hankkia tarvittavat asiakirjat. Etuutta haetaan jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Ensimmäisen hakemuksen voi toimittaa 2 – 3 kalenteriviikon työttömyyden jälkeen.

Ensi- ja jatkohakemuksen voi täyttää sähköisesti kassan kotisivulta löytyvästä eAsiointi-kohdasta tai tulostaa lomakkeen kotisivuilla olevasta linkistä Lomakkeet tai osoitteesta tyj.fi. Hakemuslomakkeita saa myös TE-toimistosta. Ohjeita etuuden hakemiseen löytää kassan verkkosivuilta jattk.fi ja osoitteesta tyj.fi.

Vuorottelukorvaus

Vuorottelukorvausta maksetaan vuorotteluvapaan ajalta. Sen suuruus on 70 % tai jos vuorottelijalla on vähintään 25 vuotta eläkkeeseen oikeuttavaa työhistoriaa ennen vuorotteluvapaan alkamista 80 % siitä työttömyyspäivärahasta ilman lapsikorotusta, johon työntekijällä olisi oikeus työttömäksi jäädessään.

Vuorottelukorvauksen suuruutta laskettaessa ei oteta huomioon korotusosia eikä 300 euron suojaosaa. Vuorottelukorvauksen perusteena oleva työttömyyspäiväraha lasketaan vähintään 52 viikon ajalta vuorotteluvapaata edeltäviltä täysiltä palkanmaksukausilta. Hakemus vuorottelukorvauksen maksamiseksi tulee toimittaa kassalle kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun oikeus etuuteen syntyy.

JATTK-työttömyyskassan yhteystiedot ja palveluajat:
puhelinpalvelu: maanantai – torstai klo 9:00 – 11:30 (poikkeuksia loma-aikoina)
toimisto:
JATTK-työttömyyskassa
Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsinki
puh. 09 7206 820
www.jattk.fi