Eduskunnan hallintovaliokunta

Tulliliitto ry:n lausunto HE 26/2008 lakiesitykseen poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta

Yleistä
PTR-laki selkeyttää viranomaisten yhteistoimintaa ja osaksi myös kunkin viranomaisen omaa toimintaa. Muusta viranomaisten yhdessä suorittamasta valvontatyöstä voidaan edelleen sopia asetuksen perusteella paikallisesti. Käytännössä valvontatoimintaa voidaan suorittaa esimerkiksi tullimiehen ja rajavartiomiehen muodostamina työpareina rajanylityspaikoilla tai yhteispartioina esimerkiksi vesiliikenteen valvonnassa. Tullin rikostorjunta ulkomaanliikenteessä on kokonaisuus, johon liittyvät oleellisesti tullivalvonnan lisäksi tullimenettelylliset ja verotukselliset toimet.

Tullin toimivaltuudet muissa kuin tullirikoksissa
Lakiin olisi ollut syytä selkeästi kirjata tullimiehen oikeus puuttua yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen tullitoimipaikoilla. Baltian maiden Schengen-alueeseen liittymisen jälkeen on lisääntynyt sellaisten rajanylityspaikkojen määrä, joissa Tulli toimii ainoana viranomaisena. On sekä asiakkaiden edun että tullimiehen oikeusturvan ja työsuojelun kannalta välttämätöntä, että tullimies voi turvata yhteiskuntajärjestystä virkamiehenä. Nykyisten säädösten mukaan tilanteisiin puuttuminen tapahtuu lähinnä jokamiehen kiinniotto-oikeuden nojalla.
Tulliliiton kannan mukaan tullimiehen osallistuminen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen tulee olla lain mukaan mahdollista tullitoimipaikoilla. Maininta tullimiehen yjt-oikeudesta tullitoimipaikoilla tulisi lisätä tullilakiin jo ennen tullilain kokonaisuudistusta. Tullilaissa tulee myös huomioida Tullin suuntautuminen liikkuvaan tullivalvontaan ja Tullin yjt-oikeudet tullitoimipaikkojen lisäksi venepartioinnissa ja liikkuvien valvontaryhmien kohdalla.

Lailla ei laajenneta PTR-viranomaisen toimivaltuuksia
Tulliliitto korostaa lausunnossaan, ettei minkään PTR-viranomaisen toimivaltaa ole lakiesityksen mukaan tarkoitus laajentaa. Tullitarkastus ja rajatarkastus on jo määritelty lainsäädännössä, eikä tällä lakiesityksellä puututa niihin. Yhteistoiminnassa toisen PTR-viranomaisen tehtäväalueella tulee huolehtia, että viranomainen toimii toisen tehtäväalueella yleensä tämän pyynnöstä ja vain poikkeus- ja kiiretapauksissa oma-aloitteisesti. Kysymys on aina tilapäisestä toisen PTR-viranomaisen avustamisesta tai tämän puolesta toimimisesta ottaen huomioon kunkin viranomaisen päätehtävät, toimintavalmiudet ja tehtäviin saatu koulutus.

Viranomaisten yhdenvertaisuus
Lakiehdotuksessa mainitaan poliisi ylimmäksi päättäjäksi riitatilanteissa. Tulliliiton kanta on, että riitatilanteissakin virastot ensisijaisesti keskenään neuvottelemalla pyrkisivät yhteisymmärryksen saavuttamiseen.

Laki ja sen soveltaminen käytännössä
PTR-yhteistyötä on valvontatyössä käytännössä harjoitettu jo pitkään. Nyt esillä oleva lakiesitys yhteistyöstä rikostorjunnassa vahvistaa ja selkeyttää käytäntöjä, jotka voivat olla esimerkkinä ja toimintamallina muillekin maille. PTR-lain sisältö tulisi huomioida henkilöstön koulutuksessa ja siten vaikuttaa virastojen työntekijöiden asenteisiin ja valmiuksiin lain soveltamisessa. Lain hengen toteutuminen ja toimivuus mitataan sen käytäntöön soveltamisessa.

Helsinki 19.5.2008

Markku Kosonen
puheenjohtaja