Tulliliitto ry:n lausunto lakiehdotukseen poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta rikostorjunnassa

Yleistä

Tulliliiton kannalta lakiehdotus on tarpeellinen ja periaatteessa kannatettava. Lailla selkeytetään viranomaisten keskinäistä kanssakäymistä ja samalla luodaan luottamusta toisiin PTR-viranomaisiin. Viranomaisten välisen tiedonkulun parantamiseksi ja yhteistoiminnan tehostamiseksi viranomaiset tulisi velvoittaa jatkuvaan yhteydenpitoon ja tietojen vaihtoon jo ennen tietojen kirjaamista mahdollisiin yhteisiin rekistereihin.

PTR-yhteistyö rikostorjunnassa ja muutoin

Lakiluonnos koskee PTR-viranomaisten yhteistoimintaa rikostorjunnassa.
PTR-viranomaisilla on kuitenkin paljon muutakin näkyvää ja ennaltaehkäisevää yhteistyötä, jota laki ei koskisi, esimerkiksi venepartiointi ja yhteiset operaatiot liikenneturvallisuuden valvonnassa. Tulliliiton kanta on, että myös muusta kuin rikostorjunnan yhteistyöstä tulisi sopia paitsi paikallisesti myös säädöstasolla.

Tullin toimivaltuudet muissa kuin tullirikoksissa

Lakiin tulisi selkeästi kirjata tullimiehen oikeus puuttua yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen tullitoimipaikoilla. Baltian maiden Schengen-alueeseen liittymisen jälkeen lisääntyy sellaisten rajanylityspaikkojen määrä, joissa Tulli toimii ainoana viranomaisena. On sekä asiakkaiden edun että tullimiehen oikeusturvan kannalta välttämätöntä, että tullimies voi turvata yhteiskuntajärjestystä virkamiehenä. Nykyisten säädösten mukaan tilanteisiin puuttuminen tapahtuu lähinnä jokamiehen kiinniotto-oikeuden nojalla.
Tulliliiton käsityksen mukaan tullimiehen osallistuminen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen tulee olla lain mukaan mahdollista tullitoimipaikoilla.

Lailla ei laajenneta PTR-viranomaisen toimivaltuuksia

Tulliliitto korostaa lausunnossaan, ettei minkään PTR-viranomaisen toimivaltaa ole lakiesityksen mukaan tarkoitus laajentaa. Tullitarkastus ja rajatarkastus on jo määritelty lainsäädännössä, eikä tällä lakiesityksellä puututa niihin. Yhteistoiminnassa toisen PTR-viranomaisen tehtäväalueella tulee huolehtia, että viranomainen toimii toisen tehtäväalueella yleensä tämän pyynnöstä ja vain poikkeus- ja kiiretapauksissa oma-aloitteisesti. Kysymys on aina tilapäisestä toisen PTR-viranomaisen avustamisesta tai tämän puolesta toimimisesta ottaen huomioon kunkin viranomaisen päätehtävät, toimintavalmiudet ja tehtäviin saatu koulutus.

Viranomaisten yhdenvertaisuus

Lakiehdotuksessa mainittu poliisin nimeäminen ylimmäksi päättäjäksi riitatilanteissa asettaa itsenäiset virastot keskenään eriarvoiseen asemaan.
Tulliliiton kanta on, että kyseinen lainkohta tulee muuttaa siten, että riitatilanteissakin virastot velvoitetaan neuvottelemaan keskenään yhteisymmärryksen saavuttamiseksi.