TULLILIITTO RY   LAUSUNTO
16.10.2009

Tullin toimintamalleja ja resursseja selvittäneen työryhmän esitys

Resu-työryhmä on selvityksessään päätynyt esittämään 12 tullitoimipaikan lakkauttamista ja lisäksi Polmakin tulliaseman tulliselvityksen hoitamista tarjotaan norjalaisten hoidettavaksi. Näillä toimipaikoilla tulliselvityspalvelut on ajateltu hoidettavan sähköisesti ja liikkuvat ryhmät hoitaisivat tullivalvonnan.

• Tulliliitto vastustaa kyseisten toimipaikkojen lakkauttamista ja pitää esitettyjä lakkauttamisia liian hätäisenä keinona korjata Tullin vaikeata taloudellista tilannetta
• Jos kuitenkin toimipaikkoja joudutaan lakkauttamaan, on pelättävissä, että joku muu viranomainen ottaa Tullin tehtäviä hoitaakseen
• RESU-raporttia on mielestämme nyt ohjannut liiaksi valtion tuottavuusohjelma ja budjettikiristykset eikä aito Tullin toiminnan kehittäminen
• Tulliin tarvitaan aito pitkänlinjan suunnittelu ja tullitoiminnan kehittäminen, nyt havaittavissa vain torjuntaa lyhyen aikavälin tapahtumiin
• Henkilöstön usko Tullin toimintaan on palautettava tämän resu-raportin toteutuksen myötä
• Nykytekniikalla voitaisiin etätyön käyttöönottoa lisätä maan hallituksen hajasijoittamisen ohjelman mukaisesti, nyt Tullissa on hajasijoitettu vain keskittämällä
• Liikkuville ryhmille tulee kohtuuttoman pitkät siirtymämatkat, tehokas työaika menee autossa istumiseen
• Kiinteää miehitystä tarvitaan kaikilla rajanylityspaikoilla mm. liikenneturvallisuuden turvaamiseksi, kuntoisuustarkastukset johtavat samalla myös lastin todentamiseen verotuksen kannalta
• Tulliliiton lausunto on yleisluontoinen ja paikallisyhdistyksien lausunnoissa on menty asioihin ja esityksiin syvemmälle ja ne on aidosti otettava huomioon

Tulliliiton kanta esityksiin on, että pienilläkin toimipaikoilla tulisi säilyttää riittävä miehitys. Valvontaa ei voi jättää pelkästään liikkuvien ryhmien varaan. Liikkuvilla ryhmillä on jo nyt niin laajat toiminta-alueet, että kohtuuton osa henkilöiden työajasta menee työpisteestä toiseen siirtymisessä.

Toimipaikoilla tulisi säilyttää miehitys myös tieliikenteen turvallisuuden vuoksi. Mm. rajapaikoilla suoritettava ajoneuvojen kuntoisuustarkastus, lastin ja sen sidonnan tarkastus on tärkeätä myös länsirannikon tullitoimipaikoilla.

Työryhmä on käsitellyt raportissaan myös prosessijohtamisen korostumisen vaikutuksia. Organisaatiomuutoksen seurauksena Tullihallituksesta alkanut ”lasiseinäilmiö” nykyisessä tarkastusosastossa on levinnyt piireihin ja haittavaikutukset näkyvät operatiivisessa toiminnassa. Samalla toimipaikalla työskentelevät henkilöt eivät tiedä edes toistensa työvuoroja, yhteistyö ja sen seurauksena työn tuottavuus kärsivät. Samanaikaisesti piirin johdon ja paikallisen toimipaikan esimiehen mahdollisuudet tilanteeseen puuttumiseen ovat huvenneet. Tästä on seurannut suoranaisesti huonompi työhyvinvointi ja jopa työtehottomuus. Jos paikallisesti ei voida tehdä töitä yli organisaatiorajojen, niin kenen hyväksi me oikein töitä teemme!  Tilanne on korostunut resu-työryhmän raportin julkaisemisen jälkeen: liikkuvien ryhmien työntekijät tietävät kyllä työtehtäviensä jatkuvan; sen sijaan muu toimipaikan henkilökunta on entistä epävarmempi omasta asemastaan.

Henkilöstön asema

Suljettavien toimipaikkojen työntekijöiden asema on epävarma. Työntekijän kannalta toimipaikan sulkeminen voi tarkoittaa työpaikan osoittamista toisella tulliasemalla satojen kilometrien päässä, vaikka toisella puolella maata. Kuinka todellinen vaihtoehto sellainen on esim. perheelliselle työntekijälle? Työntekijäin pakkosiirtojen sijasta pitäisi Tullissakin voida käyttää hyväksi nykytekniikkaa ja siirtää tehtäviä ja näin jakaa työtä tasaisemmin eri toimipaikkojen kesken. Toimipaikoilla on oltava ammattitaitoista tullihenkilöstöä vastaamaan toiminnasta sähköisten järjestelmien käyttöönoton viivästyessä sekä ennen kaikkea niissä ilmenevien ongelmien varalta.  Paikallisten pienyritysten palvelutarpeeseen on vastattava  
Tullipiirien johdolle tulee jättää mahdollisuus ottaa huomioon paikalliset olosuhteet toimintoja ja toimipaikkoja koskevissa ratkaisuissa.

Itsestään selvää on, että henkilöstöä pitää kuulla toimipaikan asioissa ja heille tulee varata tilaisuus toiminnan kehittämiseen.

Työryhmän esityksestä yleisesti

Työryhmän esitys osoittaa, että itse asiassa Tulli ei pysty virastona toteuttamaan edes omaa toimintasuunnitelmaansa vuoteen 2015, todellinen pitkän tähtäimen tavoitetila ulottuisi vielä tästäkin pidemmälle. Tulliliitto kyseenalaistaa ajatuksen, jonka mukaan vain nykyinen tuottavuusohjelma ja raha ohjaavat Tullin toimintaa ja sen kehittämistä.

Tulliliitto ry:n paikallisosastot antavat resu-työryhmän esityksestä omat lausuntonsa. Tulliliitto ry edellyttää, että nämä paikallisosastojen kannanotot otetaan huomioon lopullisia päätöksiä tehtäessä.

Markku Kosonen

Tulliliitto ry
puheenjohtaja