2.10.2009

Eduskunta
Hallintovaliokunta

Asia: HE 116/2008 vp valtion talousarvioksi vuodelle 2009

Tulliliiton lausunto valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2009

Tulliliitto ry:n kanta talousarvioesitykseen ilmenee JHL:n kannanotossa. Siinä sanotun lisäksi Tulliliitto ry haluaa kiinnittää hallintovaliokunnan huomiota muutamaan talousarvioesityksen kohtaan erikseen ja lausua omana kantanaan talousarvioesityksestä.

VEROTUS JA TULLITOIMI

Toimenpide: Fiskaalisella tehtäväalueella käytettävien tietojärjestelmien kehittäminen.
Tulliliitto ry:n arvion mukaan tällä tavoitellaan veronkannon tehostamista sekä verohallinnon ja tullihallinnon välistä yhteistyön kehittämistä. Tulliliitto ry:n kannan mukaan Tullin tulee jatkossakin kantaa tehtäväalueensa valmisteverot ja arvonlisäverot. Näin hyödynnetään parhaiten Tullilaitoksen henkilöstön hyvä asiantuntemus maiden välisen tavaraliikenteen ketjuun eli tavaraan – verotukseen – tarkastukseen.

Toimenpide: Osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön sekä sähköisen asioinnin ja tullilaitoksen omien toimintamallien kehittäminen.
Tulliliitto ry:n kannan mukaan sähköisen asioinnin lisääminen ja tullilaitoksen omien toimintamallien kehittäminen monipuolistavat henkilöstön tehtäväkuvia ja ovat kannatettavia. Sähköisen tulliasioinnin lisäämistä myös Venäjän kanssa käytävässä kaupassa tulisi kiirehtiä.

Toimenpide: Järjestäytyneen rikollisuuden toimintamahdollisuuksien estäminen yhteistyössä PTR-viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Tulliliitto ry pitää tiivistä viranomaisyhteistyötä välttämättömänä yhteiskunnan suojaamisen kannalta. Yhteistyössä on kuitenkin huolehdittava selkeästä tehtäväjaosta viranomaisten kesken.

TULLILAITOKSEN TOIMINTAMENOT

Toimenpide: Toteutetaan tuottavuusohjelmassa sovittuja toimenpiteitä
Tulliliitto ry:n kanta on, että tuottavuusohjelman henkilöstön vähennyslukuja tulee voida Tullin kohdalla tarkastella vuosittain. Tarkastelussa tulee huomioida Tullille mahdollisesti säädetyt lisätehtävät ja toimintaympäristön muutokset.

KALUSTON HANKINTA

Momentille on myönnetty 1,8 miljoonaa euroa, jota saa käyttää esimerkiksi Vaalimaan tulliaseman tavara- ja henkilöliikenteen eriyttämisestä johtuviin kalustomenoihin.
Tulliliitto ry:n kanta on, ettei Vaalimaan tulliasemalla tule eriyttää tavara- ja henkilöliikennettä. Liikennejonot itärajan rajanylityspaikoilla johtuvat Venäjän tullin liikenteen läpäisykyvystä, eikä Suomen tullitoimipaikkojen rakennemuutos ole ratkaisu liikennejonojen vähenemiseen. Eriyttäminen on erittäin kallista ja henkilöresursseja lisäävää joten kustannuksien ja resurssien lisääminen ovat valtion tuottavuusohjelman vastaisia. Määrärahoja tulee kuitenkin voida käyttää Vaalimaan erilaisiin mm. liikennejärjestelyistä aiheutuviin kustannuksiin.

Helsinki 2.10.2008

Markku Kosonen
puheenjohtaja