VALTIOVARAINMINISTERIÖ

valtiovarainministeriö@vm.fi

Lausuntopyyntönne 20.6.2013 VM165:00/2011 hallituksen esitysluonnoksesta laiksi rikostorjunnasta Tullissa

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Tullissa ehdotetaan säädettäväksi täsmällisemmin ja kattavammin sekä huomioiden esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain kokonaisuudistukset että Tullin toimivaltuuksien laajentaminen tiedonhankinnassa.
Tulliliitto ry kannattaa esitystä ja haluaa lisäksi lausua mielipiteenään viimeisen luvun 3§ Tullin rikostorjunnan tullimiehen kunto ja ammattitaito kohtaan seuraavaa;

Mielestämme tullimiehellä tulee olla riittävä fyysinen kunto tehtävien edellyttämään tasoon ja sitä voitaisiin myös mitata kuntotesteillä. Kuntotestien hylätty suoritus ei saa kuitenkaan johtaa nykyisten rikostorjunnan tullimiesten siirtoon toisiin tehtäviin. Jos kuntotesteissä tulee hylätty suoritus, niin sen tulisi olla eteenpäin kannustava oman fyysisen kunnon kohottamisen tiellä. Kunnon tason selvittämiseen ja seurantaan tulisi kytkeä työterveyshuolto mukaan joka tietysti toisi myös kustannuksia virastolle. Omatoimiseen tai ohjattuun kunnon ylläpitämiseen tulee varata riittävästi myös työaikaa viikoittain. Kustannukset olisi huomioitava ja mahdollisesti korvamerkitä viraston vuosittaisissa budjeteissa.

Olemme ymmärtäneet niin, että tämä esitys koskisi nyt vain Tullin rikostorjuntaa ja voisi siten toimia eräänlaisena pilottina tullimiehen kunnon kohottamisen tiellä.

Markku Kosonen
Tulliliitto ry
puheenjohtaja