HE 138/2009 vp valtion talousarvioksi vuodelle 2010

Eduskunnan hallintovaliokunta     28.9.2009

Tulliliiton lausunto hallituksen esitykseen Tullin talousarviokehyksestä 2010

Tulliliitto ry on huolissaan henkilöstöstä. Tullin henkilöstön kannalta ongelmat kärjistyvät Tullille sälytettyjen htv-vähennysvelvoitteiden lisäyksiin. Alkuperäiseen, vuosille 2006-2011 laadittuun tuottavuusohjelmaan on lisätty htv-vähennysvelvoitteita niin, etteivät eläköityminen ja muu luonnollinen poistuma riitä niitä kattamaan. Tullilaitokselle yhä lisättyjen henkilöstön vähentämisvelvoitteiden ja samanaikaisesti määrärahojen rajun leikkaamisen vuoksi Tulli on tilanteessa, jossa vakinaistakin henkilöstöä uhkaa lomauttaminen ja pahimmillaan irtisanominen. Valtion vakinaisen henkilöstön lomauttaminen, irtisanomisesta puhumattakaan ovat ennenkuulumattomia valtiotyönantajan henkilöstöpoliittisia keinoja.

Nuoret määräaikaisia koulutusjärjestelmästä johtuen. On hallitusohjelman vastaista irtisanoa nuoria työntekijöitä, jotka ovat valtion varoin koulutettuja tullialan ammattilaisia, joilla jo on työpaikka, ja joiden työpanosta tarvitaan kipeästi tullitoimipaikoilla. Tulli kouluttaa vain omaa henkilökuntaansa, Tulliin jo ympäri maata eri tehtäviin rekrytoituja henkilöitä. Työsuhde on määräaikainen, kunnes n. 2,5 vuoden peruskoulutus on suoritettu. Opiskeluajalta henkilöille maksetaan palkkaa, koska koulutuksen monimuotoisuuden vuoksi he toimivat osin myös käytännön työelämässä opintojensa aikana.

Tulliliitto ry ei voi hyväksyä sitä, että näiden Tulliin jo rekrytoitujen, ammattiinsa opiskelleiden nuorten kohtalona olisi työpaikan sijasta työttömyyskortisto.

Todellinen tuottavuus uhattuna. Nuijamaalla on kokeiltavana Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyön tiivistäminen uudella työryhmämallilla. Uudella työskentelymallilla uskotaan saavutettavan todellista tuottavuutta viranomaistyöhön, mutta ilman riittäviä resursseja tämän lupaavasti alkaneen työryhmämallin jatkaminen käy mahdottomaksi.

Tullilaitos arvioitava kokonaisuutena. Edellä esitetyn lisäksi Tulliliitto ry viittaa Tullihallituksen lausuntoon, jossa kuvataan riittämättömien resurssien haitallinen vaikutus laitoksen toimintaan ja sen henkilöstöön. Tulliliiton näkemyksen mukaan Tullille tulisi myöntää resurssit ja määrärahat Tullihallituksen esityksen mukaisesti.

Markku Kosonen

puheenjohtaja
Tulliliitto ry